Kraków, ul. Karmelicka 57/1

12 422-06-32 509-805-192

Egzamin wewnętrzny

Przystępując do kursu na prawo jazdy, z pewnością wiesz jak wygląda jego zwieńczenie. Ale czy na pewno?

Z każdą kolejną lekcją (teoretyczną i praktyczną) posiadasz coraz większe umiejętności poruszania się po drodze, znajomości przepisów drogowych i obsługi technicznej samochodu. Równocześnie, z każdą lekcją, przybliżasz się do punktu kulminacyjnego, jakim jest egzamin państwowy na prawo jazdy. Zanim do niego przystąpisz, zweryfikujesz swoją wiedzę i praktykę na egzaminie wewnętrznym w szkole nauki jazdy.

Egzamin wewnętrzny

Podejdź do tego jako egzaminu próbnego, który ma za zadanie ocenić Cię jako przyszłego kierowcę. Egzamin wewnętrzny jest pełną symulacją egzaminu państwowego – jest podzielony na część teoretyczną i praktyczną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części możesz umówić się w MORD na egzamin państwowy. Trzymamy za Ciebie kciuki!

Co zyskujesz dzięki egzaminom wewnętrznym?

  1. weryfikację swoich umiejętności i wiedzy. Dzięki temu będziesz wiedział co jeszcze warto powtórzyć przed egzaminem państwowym.

  2. pełny obraz przebiegu zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej egzaminu na prawo jazdy.

  3. nowe, bezcenne doświadczenie większej samodzielności za kierownicą, ale też pełnej odpowiedzialności.

  4. kompleksową i indywidualną ocenę zdolności i przygotowania do egzaminu państwowego. Instruktor nie tylko przeanalizuje z Tobą trasę, dobre nawyki, jak i możliwe błędy tak, abyś mógł ich uniknąć na egzaminie właściwym.

  5. kilka ciepłych słów, pochwał i cennych rad, które przełożą się nie tylko na pozytywne nastawienie, ale też pewność siebie

Regulacje prawne egzaminu wewnętrznego

Każdy ośrodek szkolenia kierowców może we własnym zakresie przeprowadzić egzamin wewnętrzny. Reguluje to ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (DZ. U. Z 2020r. poz. 1268 z późn. zm.)

Art. 23. 1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem odbywa się w formie:

1) kursu;

2) zajęć szkolnych – w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

2. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia i obejmuje:

1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,

b) obowiązków i praw kierującego pojazdem;

2) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej „nauką jazdy”, przeprowadzaną:

a) na placu manewrowym,

b) w ruchu miejskim oraz

c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;

3) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;

4) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej „egzaminem wewnętrznym”.

3. Wykłady, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.

4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu części teoretycznej i części praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.

4a. Część teoretyczną egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 4, w przypadku zajęć przeprowadzonych w sposób określony w ust. 3, przeprowadza się po zakończeniu zajęć teoretycznych.

5. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem obejmuje:

1) część teoretyczną w zakresie podstaw kierowania tramwajem, uczestnictwa w ruchu drogowym i obsługi technicznej tramwaju, przeprowadzaną w formie wykładów;

2) część praktyczną w zakresie obsługi technicznej i kierowania tramwajem;

3) ćwiczenia sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych.

6. Czas poświęcony na przeprowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 oraz ust. 3 i 5, powinien być dostosowany do umiejętności i predyspozycji osoby szkolonej, nie krótszy jednak od minimalnych wymagań określonych dla uprawnień danej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

7. Przepisy ust. 1–4 i 6 stosuje się odpowiednio do szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

[źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001268]

ALBAR Szkoła Jazdy, Prawo Jazdy Kraków, Kurs Prawo Jazdy kat. B, Jazdy Doszkalające